Celem ww. Działania jest wspieranie zwiększania zdolności przedsiębiorstw do wdrażania, upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań. Interwencja ta ma na celu realizację przedsięwzięć, które mogą przyczynić się do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań, umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, co w konsekwencji może zapewnić uzyskanie trwałych efektów gospodarczych oraz środowiskowych w Państwa regionach oraz w województwie mazowieckim.

Główne obszary wsparcia aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotyczą rozwoju produktów i usług, procesów organizacyjnych i rozwiązań marketingowych, co może się przełożyć na zwiększenie zatrudnienia i trwały rozwój firm, a także może podnieść innowacyjność MŚP. Wsparcie jest ukierunkowane przede wszystkim na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, wyników prac B+R oraz rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020, w pełni wspiera działalność informacyjną oraz promocyjną Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki której możliwe jest dotarcie do jak najszerszej rzeszy przedsiębiorców, umożliwiając tym samym szeroki rozwój sektora MŠP na terenie województwa mazowieckiego.

Program spotkania

Zaproszenie na spotkanie

Plakat

Pożyczka mała i duża