Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:


• z tytułu urodzenia dziecka
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
• samotnego wychowania dziecka
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
• rozpoczęcia roku szkolnego
• podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
• wielodzietności

Zasiłek rodzinny
Przysługuje:
• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 
• opiekunowi faktycznemu dziecka; 
• osobie uczącej się, (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony). 
• jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł, 
• a w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko 583 zł. 
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub:
• 21 lat jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy studiów) 
• 24 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
• 48 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 
• 64 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 
• 68 zł. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:
• przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 
• jest w rodzinie zastępczej 
• zawarło związek małżeński 
• a także gdy pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko 
• członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

 


Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli:

• nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka, od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
• rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje 
• ojciec dziecka jest nieznany 
• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone 
• sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.


Za osobę samotnie gospodarującą uznaje się:
pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę lub wdowca, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Przysługuje:
matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek ten przysługuje również opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu tego dziecka. Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Przedmiotowy dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Zapis nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Przysługuje:
Matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeżeli przebywa na urlopie wychowawczym a dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką nie dłużej niż przez okres :
•24 miesiące kalendarzowych 
•36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu 
•72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Dodatek przysługuje w kwocie 400 zł miesięcznie, dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.


Dodatek nie przysługuje jeżeli osoba:
• bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy 
• podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
• w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego 
• dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, 
• dziecko zostało umieszczone w żłobku albo w przedszkolu z wyjątkiem dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku lub w przedszkolu z powodów terapeutycznych,  
• z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, 
• w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem


Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Przysługuje:
Samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
o drugi z rodziców dziecka nie żyje; 
o ojciec dziecka jest nieznany; 
o powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone 
• osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją 
Wysokość dodatku:
• 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. 
• W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.


Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Przysługuje:
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
o do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności; 
o powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Wysokość dodatku:
• 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 
• 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Przysługuje:
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
• dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne 
• dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko. 
• wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. 
• wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia. 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Przysługuje:
matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
• w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo 
• w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko. 
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca. 

 

Dodatek dla rodzin wielodzietnych.
Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.
Dodatek przysługuje na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 80 zł./mies. na każde dziecko uprawnione.